• Uçak Mühendisi Salâhattin Reşit Alan’ın yaşamı ve şehit oluşu…

    İbrahim Alâettin Gövsa; Uçak Mühendisi Salâhattin Reşit’in yaşamını ve şehit oluşunu: “Acılar: nazım, nesir” adlı eserinde şu cümlelerle anlatıyor: SALÂH İÇİN “Varlıklarıyla hayatı temsil eden bazı nâdir şahsiyetler vardır. Onların hususiyetleri, içinde bulundukları muhitte herkese sevgi, sıcaklık, neşe ve itimat vermeleri, yani yaşamak zevkini telkin etmeleridir. Bu sıfat herhalde yalnız simalarındaki tenasüpten, bünyelerindeki metanet ve kudretten değil, bilhassa ruhlarındaki kuvvetli, iyi ve güzel mahiyetten ileri gelir. Onların kaybolmasıyla hayatımızda büyük bir boşluk hissederiz. Bazı ölümlerin etraflarında bir velvele, memlekette geniş bir teessür uyandırması, sarî ve umumî bir mâtem haline gelmesi mutlaka bundan olacak. Temmuz’un on üçüncü Çarşamba günü İnönü’ndeki tayyare kazasında kaybettiğimiz mühendis Salâhattin Alan da işte böyle benzeri pek…

  • İlk uçağımız nasıl yapıldı? Türk Hava Kurumu’nun ilk Türk uçağı…

    Türk Tayyareciliğinde Bir Dönüm Noktası: Türk Hava Kurumu’nun İlk Türk Tayyaresi Uçtu. “Türk Hava Kurumu’nun Nuri Demirağ ve Mühendis Salâh Alan firmasına sipariş ettiği Türk tipi mektep tayyarelerinin birincisi dün sabah başarıyla tecrübe uçuşunu yaptı. Türk havacılığını haricin yardımına muhtaç kalmaktan kurtarmak için atılan bu ilk adım, Türk Hava Kurumu’nun şüphe yok ki, Türk havacılığına yaptığı en büyük hizmettir. Bu suretle Türk havalarında Türk mühendislerinin kafasından ve Türk işçisinin bileğinden çıkan tayyarelerin uçması tatlı bir rüya olmaktan çıkmış, bir hakikat olmuştur. Türk Hava Kurumu’nun kıymetli başkanı Fuat Bulca, her Türk’ün hasretle beklediği Türk havacılığının istiklâlini bu suretle cesur ve dirayetli bir kararla temin etmiş bulunmaktadır. Yabancı tip tayyarelere hepimiz hasretle…

  • İlk Türk Savaş Uçağı

    Vecihi Hürkuş tarafından yapılan “İlk Türk Savaş Uçağı”…

    “Vecihi Bey bir tayyare imaline muvaffak oldu.” “Genç ve kıymetli harp tayyarecimiz bizzat düşündüğü ve planladığı yaptığı ilk tayyareyi İzmir’de imaline muvaffak oldu. Tayyarenin ilk tecrübelerinde büyük muvaffakiyetler elde edilmiştir.” “Vecihi Bey’in İzmir’de imaline muvaffak olduğu ilk harp tayyaresi.” Başlıklıklarıyla 17 Şubat 1925 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmış Arap harfli Türkçe haber: “Tayyareciliğimizin büyük terakkilere mazhariyetini takdirlerle görüyoruz. Memleketin her tarafında Umur-ı Havaiye’ye ithaf edilen ehemmiyet ise artık bu terakki ve tecdit mesaisinde bâd-ı teşvik olacaktır. Tayyarecilerimizin harp sahnelerinde gösterdikleri kahramanlıklara şahit olduktan sonra bu defa da bu şanlı asil hava gençlerinin sanat ve ihtira sahasında şahane eserler vücuda getirdiklerini memnuniyetlerle istihbar ettik. Harbi Umumi’de, İstiklâl Mücahedesinde fedakârane îfa-i vazife etmiş,…